Cookie gebruik

NKBV gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om soacial media intergratie op onze website mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Ja, ik accepteer cookies
  • DE PLEK OM JE
    BERGSPORTVAKANTIE TE BOEKEN

Inschrijfvoorwaarden

Aanmelden
De reizen zijn alleen toegankelijk voor leden van de NKBV. Als je dat nog niet bent, houdt de boeking tevens een automatische aanmelding voor het lidmaatschap bij de NKBV in, volgens de geldende NKBV-voorwaarden. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

De reisovereenkomst komt tot stand door middel van de digitale inschrijving of het volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier onder toepasselijkheid van de overeengekomen voorwaarden, die de deelnemer accepteert.

Bij het gezinsprogramma en de basiskampen kent de NKBV speciale kindprijzen. De leeftijd tijdens de reis is bepalend voor de prijsberekening.

Indien de deelnemer minderjarig is, wordt er na de digitale inschrijving een verklaring toegezonden die door ouder of voogd ondertekend dient te worden. Pas na terugontvangst van deze ondertekende verklaring komt de inschrijving voor een minderjarige deelnemer tot stand.

Met het inschrijven ga je akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst.

Als je een reis boekt voor jezelf, of voor andere deelnemers, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die je aanmeldt. De reserveringsbevestiging en factuur kunnen wel rechtstreeks naar de betreffende deelnemers worden gestuurd, indien woonachtig op een ander adres. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een reisovereenkomst aangaan.

Al onze reizen, cursussen, tochten en workshops worden georganiseerd onder toepasselijkheid van de reisvoorwaarden van de NKBV-Zomerprogramma B.V., die de reis uitvoert voor de NKBV. Wij raden je aan de voorwaarden vooraf te lezen, nu zij toepasselijk zijn op de reisovereenkomst.

Voorafgaande aan de boeking moet je ook kennis genomen hebben van het artikel 'Veiligheid en risico'.
Bergsportervaring en gezondheid
Je dient voor jezelf na te gaan of je voldoende bergsportervaring hebt om deel te kunnen nemen aan de reis van je keuze. Mocht je toch nog vragen hebben dan raden wij je aan contact op te nemen met het NKBV-bureau.

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede conditie en een juist instroomniveau. Indien tijdens de reis blijkt dat je hieraan niet voldoet dan kan de leiding je van verdere deelname uitsluiten. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom.

Ook is de leiding gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname, indien deze een normale en goede voortgang van de reis belemmert (b.v. slecht materiaal, wangedrag).

Het kan zijn, dat als gevolg van locale omstandigheden, weer- en terreinomstandigheden en/of andere van buiten komende oorzaken, een tocht gewijzigd of aangepast moet worden. Dit is bij tochten in de bergen een normaal risico, dat de NKBV niet kan voorzien, noch in de hand heeft. Op grond hiervan kan het traject van de reis worden aangepast, gewijzigd of bij zeer zware weersomstandigheden tussentijds de reis worden beëndigd.

Naast de juiste conditie, is het hebben van een goede gezondheid van groot belang. Indien je medicijnen gebruikt of een aandoening hebt die de beoefening van bergsport kan belemmeren, ben je verplicht dit bij boeking kenbaar te maken.
Waarschuwing voor gevaren bij bergsport en uitsluiting aansprakelijkheid
De NKBV waarschuwt allen die zich bezighouden met (berg)klimmen, toerskiën of andere activiteiten in de bergen, dat hieraan risico’s verbonden zijn. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen die risico’s leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood.

Deelnemers aan onder verantwoordelijkheid van de NKBV en de NKBV-Zomerprogramma B.V. georganiseerde reizen dienen zich van deze risico’s bewust te zijn en deze te aanvaarden en worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht.

De NKBV en de NKBV-Zomerprogramma B.V. spannen zich tot het uiterste in om de activiteiten op een veilige en verantwoorde manier te organiseren; iedere aansprakelijkheid voor schade, die desondanks kan ontstaan, wordt uitgesloten.
Accommodatie en verblijf
Je dient je te realiseren dat je door deelname aan het reisprogramma weliswaar een vakantie boekt, doch aan verblijf, sanitair en hygiëne meestal niet de eisen kunt stellen die je aan een normaal vakantieverblijf kunt stellen.

Je verblijft voornamelijk in berghutten, dan wel daarmee gelijk te stellen verblijfplaatsen die vaak niet voorzien zijn van het sanitair en het comfort dat je b.v. in een hotel gewend bent.

Daarnaast kan het voorkomen dat waterleidingen bevroren zijn, er geen wasgelegenheden zijn en toiletgelegenheden niet voorzien zijn van stromend water. Bij het boeken wordt ervan uitgegaan dat je deze omstandigheden accepteert.

Bij verblijf buiten Europa dien je je daarnaast te realiseren dat aldaar, zeker in de berggebieden, de sanitaire en hygiënische voorzieningen vaak vele malen slechter zijn dan in Europa en dat je je daarop gedegen dient voor te bereiden. Met name buiten Europa dient zelf zorg gedragen te worden voor de hygiëne en zorg gedragen te worden voor noodzakelijke inentingen en/of medicijnen. De deelnemer dient zelf, indien hij medicijnen gebruikt, over voldoende voorraad te beschikken.
Kosten en betaling
Ter betaling van de reis sturen wij je een factuur. De reissom betaal je in twee termijnen. De aanbetaling dient per omgaande te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt 10% van de gepubliceerde reissom, met een minimum van € 50. Het restantbedrag dien je uiterlijk 56 dagen voor aanvang van de reis te voldoen.

Voor de reis “Into the Wild – wintertrekking” geldt een aanbetaling van 30% van de reissom.

Als deelnemer aan een basiskamp en eendaagse workshop betaal je de volledige reissom in één keer, welke direct na ontvangst van de factuur voldaan dient te worden.

Bij inschrijving binnen 56 dagen voor vertrek dient het gehele bedrag ineens en binnen 8 dagen te worden voldaan.

Voor het wijzigen van een boeking brengen wij minimaal € 30 administratiekosten per persoon in rekening, met uitzondering van de basiskampen en eendaagse workshops Voor basiskampen brengen wij € 30 administratiekosten per boeking in rekening. Voor de eendaagse workshops € 15 per persoon.
Annulering door deelnemer
Op alle reizen, behalve de basiskampen, eendaagse workshops en de workshop Lawinekunde, is artikel 7 van de Reisvoorwaarden NKBV Zomerprogramma B.V. van toepassing. Bij annulering van een basiskamp en bij eendaagse workshops is de deelnemer altijd het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering van de workshop Lawinekunde is de deelnemer altijd € 60,- verschuldigd.
Annuleringskostenverzekering
Je kunt via de NKBV een doorlopende annuleringskostenverzekering afsluiten. De verzekering vergoedt niet alleen de reissom bij uitvallen voorafgaande aan de reis, maar ook als je tijdens de reis moet stoppen. Meer informatie vind je onder de doorlopende annuleringsverzekering
Bevestiging
Wij sturen je na boeking een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Vervolgens ontvang je binnen 10 dagen de schriftelijke reserveringsbevestiging. Ruim voor aanvang (maar uiterlijk 14 dagen voor de startdatum) van je reis, tocht of cursus ontvang je de uitgebreide informatie over de geboekte reis. Voor de workshops is dit 7 dagen voor de startdatum.
Annulering reis door NKBV
Wij willen je er nadrukkelijk op wijzen dat de NKBV de reis kan annuleren wanneer het gepubliceerde aantal deelnemers niet is bereikt. Dit wordt je uiterlijk 28 dagen voor vertrek medegedeeld. Bij de workshops is dit uiterlijk 10 dagen voor vertrek
De NKBV-reisverzekering: bergsport-, ski- en vakantieverzekering
Als je meedoet aan een reis, cursus of tocht uit ons programma, ben je verplicht een verzekering af te sluiten die bergsportrisico’s dekt. De NKBV biedt een dergelijke verzekering aan haar leden aan. Voor slechts € 29,75 kun je bij de NKBV een verzekering afsluiten waarbij je gedurende het hele jaar voor bijna alle buitensportactiviteiten verzekerd bent.
Stichting Garantiefonds Reisgelden
De NKBV is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

De complete SGR-voorwaarden kun je opvragen via de SGR website.
Organisatie & uitvoering
Organisatie en uitvoering van het reisprogramma "Bergsportreizen.nl" geschiedt zelfstandig door de NKBV-Zomerprogramma B.V., een aparte vennootschap, dochter van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, met in acht name van door Koninklijke NKBV gestelde veiligheidseisen.
Aansprakelijkheid
Ingeval van aansprakelijkheid van NKBV of NKBV-Zomerprogramma B.V. is deze aansprakelijkheid, indien er een Verdrag van toepassing is, beperkt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid, die dat Verdrag aan de reisorganisatie toekent en/of toestaat. Daarnaast is de aansprakelijkheid, voor zover de wet ex artikel 7 : 509 dit toestaat, uitdrukkelijk beperkt tot maximaal driemaal de reissom. Daarnaast verplicht deelnemer zich zorg te dragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering, die ook het aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van derden/mededeelnemers aan de reis, dekt.